Mae hwn yn ddarllenydd sgrîn wedi'i optimeiddio i weld yr Efelychydd Cyllideb. Golwg safonol

Bydd gan Lywodraeth Cymru gyllideb o £17bn yn 2019-20 er mwyn buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r gyllideb yn cynnwys y grant bloc a ddaw gan Lywodraeth y DU. O fis Ebrill 2019, bydd y grant bloc werth £13.7bn neu 80% o Gyllideb Cymru. Trethi a osodir yng Nghymru yw'r gweddill. Bydd yr holl refeniw a gesglir yn ariannu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan gynnwys y gwasanaeth iechyd, ysgolion a gwasanaethau cynghorau. Daw'r arian a godir drwy drethi yng Nghymru o'r canlynol:

o Cyfraddau treth incwm Cymru
o Treth Trafodiadau Tir
o Treth Gwarediadau Tirlenwi
o Ardrethi Annomestig – mae'r dreth hon yn helpu i ariannu gwariant cynghorau
o Y Dreth Gyngor – mae'r dreth hon yn ariannu gwariant cynghorau yn uniongyrchol.

Mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu sut i wario'r gyllideb ar hyn o bryd. Mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud wrth inni wynebu'r nawfed flynedd o gyni – sef y cyfnod hiraf o gyni parhaus mewn cof. Mae toriadau Llywodraeth y DU i'r cyllid i wasanaethau cyhoeddus yn golygu bod ein cyllideb 5% yn is mewn termau real nag yr oedd yn 2010-11.

Gallai Adolygiad o Wariant arfaethedig Llywodraeth y DU yn 2019 effeithio ar swm y cyllid a ddaw i Gymru drwy'r grant bloc, fel y gallai'r ansicrwydd am y negodiadau am fargen Brexit.

Mae Cymru'n cael £680m yn flynyddol gan yr UE. Yn wahanol i'r DU yn gyffredinol, mae Cymru'n cael mwy o arian gan yr UE nag yr ydym yn ei dalu i mewn. Yn ystod y refferendwm, cafodd y bobl eu sicrhau na fyddai Cymru'n colli ceiniog wrth ymadael â'r UE. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dwyn Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyfrif am yr addewid hwnnw.

Mae'r ansicrwydd hwn yn golygu ei bod yn anodd i Lywodraeth Cymru gynllunio mwy na blwyddyn ymlaen.

Defnyddiwch yr efelychydd i weld yr hyn a fyddai'n digwydd os byddem yn casglu mwy neu lai o incwm o dreth neu os yw'r benthyciad yn newid, a pha effaith y mae penderfyniadau gwariant gwahanol yn ei chael ar gyllideb Cymru.

Sut i ddefnyddio efelychydd y gyllideb:

Dewiswch yr eiconau gwybodaeth (i) i ddarllen am ein pwerau i drethu a benthyca ac i weld pa wasanaethau sy'n cael eu hariannu gan bob maes gwariant.


Symudwch y botymau llithro i gynyddu neu leihau'r symiau o arian y mae Cymru'n eu cael a newid faint sy'n cael ei wario ym mhob maes gwariant*.

* mae'r meysydd gwariant yn adlewyrchu strwythur Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Gyllideb 2018-19, ewch i’n gwefan:
https://beta.llyw.cymru/cyllidebau-llwyodraeth-cymru

 

Bydd efelychydd y gyllideb yn cau ddiwedd mis Hydref 2018.
 

Archwilio’r Gyllideb