Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Telerau'r Defnydd

Telerau'r Defnydd - Hanfodion

Rydym yn Llywodraeth Cymru yn cynnig i chi wasanaeth / cyfle i ymgynghori drwy gyfrwng offeryn efelychu cyllideb ("y Gwasanaeth") a byddem yn falch iawn pe baech yn ei ddefnyddio. Mae'r dechnoleg y tu ôl i'r Gwasanaeth a'i weithrediad yn cael ei ddarparu gan Delib Limited (Delib). Gallwch ddefnyddio'r Gwasanaeth i bostio eich syniadau neu eich barn. Ond cofiwch fod yn gyfrifol yn yr hyn yr ydych yn ei gyfrannu. Yn arbennig, gofalwch nad oes yr un o'r eitemau gwaharddedig a restrir isod yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gyfraniadau a wnewch i'r Gwasanaeth nac yn cael eu cysylltu o'r Gwasanaeth (pethau fel spam, firysau, neu gynnwys casineb).

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw gynnwys yr ydych yn credu sy'n torri'r Telerau Defnyddio hyn, cysylltwch â ni drwy: FinancialReformMailbox@llyw.cymru

Telerau Defnydd - y Manylion

Darllenwch y Telerau Defnyddio hyn yn ofalus cyn cael mynediad at neu ddefnyddio'r Gwasanaeth os gwelwch yn dda. Drwy gyrchu at neu ddefnyddio unrhyw ran o'r Gwasanaeth, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Defnyddio hyn. Os nad ydych yn cytuno â holl delerau ac amodau'r Telerau Defnyddio hyn, yna peidiwch â chyrchu at na ddefnyddio'r Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth ar gael  i unigolion sydd o leiaf yn 13 oed yn unig.

 1. Cyfrifoldeb am Gyfraniadau. Os ydych yn rhoi sylwadau neu syniadau am y Gwasanaeth, yn postio deunydd i'r Gwasanaeth, yn postio cysylltiadau ar y Gwasanaeth, neu fel arall yn gwneud (neu ganiatáu i unrhyw drydydd parti wneud) deunydd i fod ar gael trwy gyfrwng y Gwasanaeth (unrhyw ddeunydd o'r fath, "Cynnwys") , yr ydych yn hollol gyfrifol am gynnwys, ac unrhyw niwed sy'n deillio o’r Cynnwys hwnnw. Mae hynny'n wir waeth a oedd y Cynnwys o dan sylw yn gyfystyr â thestun, graffeg, ffeil sain, neu feddalwedd cyfrifiadurol.

  Trwy wneud Cynnwys ar gael, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu:

  1. na fydd lawrlwytho, copïo a defnyddio'r Cynnwys yn tresmasu ar hawliau perchnogol, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i'r hawlfraint, patent, nod masnach neu hawliau cyfrinachau masnach, unrhyw drydydd parti;
  2. os oes gan eich cyflogwr hawl i eiddo deallusol rydych chi yn ei greu, rydych chi naill ai (i) wedi derbyn caniatâd gan eich cyflogwr i bostio neu sicrhau bod y Cynnwys  ar gael, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i unrhyw feddalwedd, neu (ii) wedi sicrhau  ildiad gan eich cyflogwr o ran pob hawl yn neu i'r Cynnwys;
  3. eich bod wedi cydymffurfio'n llawn â thrwyddedau unrhyw drydydd parti sy'n ymwneud â'r Cynnwys, ac wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol i basio'n llwyddiannus drwy unrhyw delerau sy'n ofynnol i unrhyw un arall sy'n cael mynediad i'r Cynnwys;
  4. nid yw'r Cynnwys yn cynnwys nac yn gosod unrhyw firysau, mwydod, 'malware', ceffylau Caerdroia neu gynnwys niweidiol neu ddinistriol arall;
  5. nid yw'r Cynnwys yn spam, nid yw wedi ei gynhyrchu gan beiriant neu ar hap, ac nid yw'n cynnwys deunydd masnachol anfoesegol neu ddeunydd nad oes ei angen a gynlluniwyd i yrru traffig i safleoedd trydydd parti neu roi hwb i safleoedd peiriannau chwilio safleoedd trydydd parti, neu hybu gweithredoedd anghyfreithlon pellach (megis fel gwe-rwydo) neu gamarwain derbynwyr ynghylch ffynhonnell y deunydd (fel 'spoofing');
  6. nid yw'r Cynnwys yn bornograffig, enllibus nac yn ddifrïol (mwy o wybodaeth am ystyr hynny), nid yw'n cynnwys bygythiadau nac yn ysgogi trais tuag at unigolion neu endidau, ac nid yw'n amharu ar breifatrwydd neu hawliau cyhoeddusrwydd unrhyw drydydd parti.

  Drwy gyflwyno Cynnwys i'r Gwasanaeth, rydych yn rhoi i ni ac i weithredydd y Gwasanaeth (Delib Ltd) drwydded fyd-eang, heb freindal, ac anghyfyngedig i atgynhyrchu, newid, addasu a chyhoeddi'r Cynnwys er mwyn arddangos , dosbarthu a hyrwyddo'r Gwasanaeth yn unig. Os ydych yn dileu Cynnwys, byddwn yn gwneud ymdrech resymol i'w ddileu oddi ar y Gwasanaeth, ond byddwch yn cydnabod efallai na fydd ‘caching’ neu gyfeiriadau eraill at Cynnwys, yn cael eu dileu ar unwaith.

  Os byddwch yn cyflwyno syniadau neu awgrymiadau, bydd gennym hawl i'w defnyddio hwy ac unrhyw syniadau neu awgrymiadau tebyg, heb unrhyw [gredyd neu] ad-daliad i chi. [Ond efallai y byddwn yn rhoi credyd i chi am yr awgrym / syniad.]

  Heb gyfyngu ar unrhyw un o'r sylwadau na'r gwarantau hynny, mae gennym yr hawl (ond nid y rhwymedigaeth) i, yn ôl ein disgresiwn (i) wrthod neu dynnu unrhyw Gynnwys sydd, yn ein barn resymol, yn torri unrhyw un o'n polisïau neu bolisïau Delib neu sydd mewn unrhyw ffordd yn niweidiol neu annymunol, neu (ii) derfynu neu wrthod mynediad at a defnydd o'r Gwasanaethau i unrhyw unigolyn neu endid am unrhyw reswm, yn ôl ein disgresiwn.

 2. Cyfrifoldeb Ymwelwyr Gwasanaethau. Nid ydym wedi adolygu, ac ni ellir adolygu, yr holl ddeunydd, gan gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol, a gafodd ei bostio at y Gwasanaeth, ac felly ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys, defnydd nac effeithiau'r deunydd hwnnw. Drwy weithredu'r Gwasanaeth, nid ydym yn cynrychioli nac yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo'r deunydd a bostiwyd yno, nac ein bod yn credu bod deunydd o'r fath fod yn gywir, yn ddefnyddiol neu'n ddeunydd sydd ddim yn niweidiol. Rydych chi'n gyfrifol am gymryd rhagofalon yn ôl yr angen i ddiogelu eich hun a'ch systemau cyfrifiadur rhag firysau, mwydod, ceffylau Caerdroia, a chynnwys niweidiol neu ddinistriol arall. Er gwaethaf ein hymdrechion, efallai y bydd gan y Gwasanaeth gynnwys sy'n sarhaus, anweddus, neu sydd fel arall yn annymunol, yn ogystal â chynnwys sy'n cynnwys gwallau technegol, camgymeriadau teipio, a gwallau eraill. Efallai y bydd y Gwasanaeth hefyd yn cynnwys deunydd sy'n torri preifatrwydd neu  hawliau cyhoeddusrwydd, neu yn torri eiddo deallusol a hawliau perchnogol eraill, trydydd parti, neu yn lawrlwytho, copïo neu ddefnyddio deunydd o'r fath sy'n amodol ar delerau ac amodau ychwanegol, sydd wedi eu datgelu neu heb eu datgelu. Llywodraeth Cymru a Delib yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw niwed yn deillio o ddefnyddio'r Gwasanaeth gan ymwelwyr, neu am unrhyw lawrlwytho gan yr ymwelwyr hynny o gynnwys a bostiwyd yno.

 3. Cynnwys a Bostiwyd ar Wefannau Eraill. Nid ydym wedi adolygu, ac ni allwn adolygu'r, holl ddeunydd, gan gynnwys meddalwedd cyfrifiadurol, sydd ar gael drwy'r gwefannau a'r tudalennau gwe y mae'r Gwasanaeth yn cysylltu â hwy, ac sy'n cysylltu â'r Gwasanaeth. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y gwefannau a thudalennau gwe trydydd parti hynny, ac nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys na'u defnydd. Trwy gysylltu â gwefan neu dudalen gwe trydydd parti, nid ydym yn cynrychioli nac yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo gwefan neu dudalen gwe o'r fath. Rydych chi'n gyfrifol am gymryd rhagofalon yn ôl yr angen i ddiogelu eich hun a'ch systemau cyfrifiadur rhag firysau, mwydod, ceffylau Caerdroia, a chynnwys niweidiol neu ddinistriol arall. Rydym yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw niwed yn deillio o'ch defnydd o wefannau a thudalennau gwe trydydd parti.

 4. Polisi tor hawlfraint. Fel y gofynnwn i eraill barchu ein hawliau eiddo deallusol ni, rydym ni yn parchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill. Os ydych yn credu bod deunydd a leolir ar y Gwasanaeth neu sy'n gysylltiedig ag ef yn tarfu ar eich hawlfraint chi neu hawlfraint trydydd parti, fe'ch anogir i roi gwybod i ni. Byddwn yn ymateb i bob hysbysiad o'r fath, gan gynnwys fel sy'n ofynnol neu'n briodol drwy gael gwared ar y deunydd annilys neu'n analluogi pob cyswllt â'r deunydd annilys. Yn achos ymwelydd a allai dorri neu sy'n torri'r hawlfreintiau neu ein hawliau eiddo deallusol eraill ni neu rai pobl eraill dro ar ôl tro, gallwn, yn ôl ein disgresiwn, derfynu neu wrthod mynediad i, a defnydd o'r Gwasanaeth.

 5. Eiddo Deallusol. Nid yw'r Telerau Defnyddio hyn yn trosglwyddo unrhyw hawliau eiddo deallusol yn y Gwasanaeth i chi, a bydd pob hawl, teitl a diddordeb mewn ac i eiddo o'r fath yn parhau i fod  gyda ni neu Delib yn unig. Mae marciau / logos masnach Llywodraeth Cymru, nodau masnach / logos Delib a phob nod masnach arall, nodau gwasanaeth, graffeg a logos a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth, yn nodau masnach neu'n nodau masnach cofrestredig  Llywodraeth Cymru a / neu Delib. Efallai y bydd nodau masnach, nodau gwasanaeth, graffeg a logos eraill a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth yn nodau masnach trydydd parti arall. Nid yw eich defnydd o'r Gwasanaeth yn rhoi unrhyw hawl na thrwydded i chi atgynhyrchu neu fel arall defnyddio unrhyw farciau masnachol [Cwsmer], Delib neu dryddedd parti.

 6. Newidiadau. Rydym yn cadw'r hawl, ar ein disgresiwn ein hunain, i ddiwygio neu newid unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio. Eich cyfrifoldeb chi yw eu gwirio o bryd i'w gilydd am unrhyw newidiadau. Bydd eich defnydd parhaus neu fynediad i'r Gwasanaeth ar ol cynnwys unrhyw newidiadau i'r Telerau Defnyddio yma yn golygu eich bod yn derbyn y newidiadau hynny. Efallai y byddwn hefyd yn y dyfodol yn cynnig gwasanaethau newydd a/neu nodweddion trwy'r Gwasanaeth (yn cynnwys, rhyddhau teclynnau ac adnoddau newydd). Megis nodweddion newydd a/neu wasanaethau a byddant yn amodol ar y Telerau Defnyddio hyn.

 7. Terfyniad. Gallwn ddod a'ch mynediad i holl rannau neu unrhyw ran o'r Gwasanaeth hwn i ben ar unrhyw bryd, gydag achos neu heb unrhyw achos, gyda rhybudd neu heb unrhyw rybudd a fydd yn dod i rym ar unwaith. Bydd holl ddarpariaethau'r Telerau Defnyddio hyn a ddylai yn ol eu natur goroesi terfyniad yn goroesi terfyniad, yn cynnwys, heb gyfyngiad, darpariaethau perchnogaeth, ymwadiad gwarant, indemniad a chyfyngiadau atebolrwydd. 

 8. Ymwadiad Gwarantau. Mae'r Gwasanaeth yn cael ei ddarparu "fel y mae".  Mae Llywodraeth Cymru, Delib a'i gyflenwyr a thrwyddedwyr a chwmniau rhiant neu gwmniau cysylltiedig trwy hyn yn gwadu'r holl warantau o unrhyw fath, a ddatganwyd neu awgrymwyd, yn cynnwys, heb gyfyngiad, y gwarantau masnachadwyedd, ansawdd boddhaol, ffitrwydd er dibenion penodol ac heb dor gyfraith.  Nid yw Llywodraeth Cymru, Delib neu ei gyflenwyr a thrwyddedwyr yn gwneud unrhyw warant y bydd y Gwasanaeth heb unrhyw gamgymeriad nac y bydd mynediad ato yn barhaus ac yn ddi-dor.  Dylech ddeall eich bod yn lawrlwytho, neu dderbyn cynnwys neu wasanaethau trwy'r Gwasanaeth ar eich disgresiwn a risg eich hunan.

 9. Cyfyngiad ar atebolrwydd. Ni fydd Llywodraeth Cymru, Delib neu ei gyflenwyr, trwyddedwyr, yn atebol am unrhyw bynciau o dan y Telerau Defnyddio hyn o dan unrhyw gytundeb, esgeulustra, statudol neu theori gyfreithiol neu gyfatebol am:

  1. unrhyw ddifrod arbennig, damweiniol neu ol-ddilynol, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i golli elw, colli refeniw, colli busnes, ym mha ffordd bynnag yr achoswyd ac os yw hynny'n uniongyrchol neu anuniongyrchol;
  2. y gost am gaffael neu gynnyrch neu wasanaethau amnewid;
  3. torri ar draws defnydd neu golli neu llygru data; neu
  4. am unrhyw symiau sydd dros £250.

  Ni fydd Llywodraeth Cymru neu Delib yn atebol am unrhyw fethiant neu oedi oherwydd materion sydd y tu hwnt i'w rheolaeth resymol.  Ni fydd y rhain yn berthnasol i'r raddau a gwaherddir gan gyfraith cymwys.

 10. Cynrychiolaeth a Gwarant Gyffredinol. Rydych chi'n datgan ac yn gwarantu y bydd (i) eich defnydd o'r Gwasanaeth yn unol a'r Polisi Preifatrwydd, y Telerau Defnyddio hyn a gyda'r holl gyfreithiau a rheoliadau sy'n berthnasol (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw gyfreithiau neu reoliadau lleol yn eich gwlad, sir, dinas neu unrhyw ardal lywodraethol arall, ynglyn ag ymddygiad ar-lein a chynnwys derbynniol, ac yn cynnwys yr holl gyfreithiau sy'n berthnasol ynglyn a throsglwyddo data technegol o'r Deyrnas Unedig neu'r wlad yr ydych chi'n byw ynddi) ac (ii) ni fydd eich defnydd o'r Gwasanaeth yn tresbasu ar neu'n camddefnyddio hawliau eiddo deallusol o unrhyw drydydd parti.

 11. Digolledu. Rydych chi'n cytuno i ddigolledu a chadw'n ddiniwed Llywodraeth Cymru, Delib, eu contractwyr, a thrwyddedwyr, a'u cyfarwyddwyr perthnasol, swyddogion, gweithwyr ac asiantau oddi wrth holl rwymedigaethau, colledion, difrod, costau, hawliadau a threuliau, yn cynnwys ffioedd cyfreithwyr, sy'n codi allan o'ch defnydd o'r Gwasanaeth, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu unrhyw dorri o'r Amodau Gwasanaeth hyn.

 12. Amrywiol. Yr Amodau Gwasanaeth hyn yw'r cytundeb cyfan rhwng Llywodraeth Cymru a chi ynglyn a'r materion hynny, ac ni ellir eu diwygio oni bai trwy ddiwygiad ysgrifenedig wedi'i lofnodi gan swyddog gweithredol Llywodraeth Cymru, neu drwy osod fersiwn ddiwygiedig gan y Llywodraeth Cymru. Ac eithrio yr hyn sy'n berthnasol yn unol a'r gyfraith, os oes unrhyw rai yn darparu fel arall, bydd y Telerau Defnyddio hyn, unrhyw fynediad at neu ddefnydd o'r Gwasanaeth yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Lloegr ac eithrio ei ddarpariaethau croesgyffyrddiad cyfreithiau, a'r lleoliad cywir ar gyfer unrhyw anghydfodau sy'n deillio neu sy'n gysylltiedig ag unrhyw rai o'r un peth bydd llysoedd Lloegr, ac eithrio hawliadau am ostyngiadau neu hawliadau gorchmynnol ynglyn ag hawliau eiddo deallusol (a ellir eu trin mewn unrhyw lys cymwys). Os oes unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio hyn yn cael eu hystyried i fod yn annilys neu ni ellir eu gorfodi, bydd y rhan honno yn cael ei hystyried i fod yn adlewyrchu bwriad gwreiddiol y partion, a bydd y rhannau sy'n weddill yn parhau mewn grym gydag effaith lawn.  Ni fydd ildio unrhyw amod gan unrhyw barti o'r Telerau Defnyddio hyn neu unrhyw dorri ohonynt, ar unrhyw achlysur, yn golygu ildio unrhyw amod neu unrhyw dorr dilynol ohonynt. Gallwch neilltuo eich hawliau o dan y Telerau Defnyddio hyn i unrhyw barti sy'n cytuno i gael eu hymrwymo gan ei amodau a thelerau; efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn neilltuo ei hawliau o dan y Telerau Defnyddio hyn heb amod. Bydd y Cytundeb hwn yn ymrwymo ac yn ymgynefino er budd y partion, eu holynyddion ac aseiniaid a chaniateir.